Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY – INFORMACJE OGÓLNE
Z dniem 01 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień oraz sposób realizacji i finansowanie.

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień.
Karta skierowana jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego w zakładce „Wsparcie dla rodzin z dziećmi” na stronie internetowej MPiPS

www.mpips.gov.pl

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny spełniający powyższe warunki zamieszkały na terenie gminy Młodzieszyn, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A tel.46 862 41 59 – gdzie jest udzielana pomoc oraz konsultacje merytoryczne w zakresie wypełniania wniosku.
Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz drogą elektroniczną ze strony

rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wystawionej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z Karty członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej utraty uprawnień do korzystania z Karty posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznanie Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z prawa do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.
Karta oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.
Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienie, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.

WAŻNE!
W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Dodaj komentarz

9 + 8 =

*