Świadczenie wychowawcze (500+)

Osoby zamieszkałe na terenie gminy Młodzieszyn , ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami mogą pobierać i składać w siedzibie GOPS w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej 23A, w pokoju nr 1 od poniedziałku do piątku od 830 do 1530

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 46 816 63 47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) wnioski w formie papierowej i elektronicznej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku ( wnioski na okres 2018/2019 ustalające prawo od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. z zaświadczeniami o dochodach za 2017 rok przyjmowane będą od sierpnia 2018 r.)

Osoby, które będą ubiegały się o świadczenia na drugie i kolejne dziecko do wniosku załączają:

 1. Dowód osobisty wnioskodawcy, współmałżonka i pełnoletnich dzieci – do wglądu.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany (lub kserokopia – oryginał do wglądu).

Pozostałe osoby, które będą ubiegały się o świadczenie na pierwsze dziecko do wniosku załączają:

 1. Dowód osobisty wnioskodawcy, współmałżonka i pełnoletnich dzieci – do wglądu.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w  przypadku  gdy ojciec dziecka jest nieznany (lub kserokopia – oryginał do wglądu).
 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka będącego członkiem rodziny.
 1. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje o: a. formie opłacanego podatku, b. wysokości przychodu, c. stawce podatku,  d. wysokości opłaconego podatku osiągnięte w roku 2017.
 2. Nakaz płatniczy za 2017 rok lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha  przeliczeniowych  za 2017 lub o nie  posiadaniu gospodarstwa  rolnego, zaświadczenie  Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych  za 2017 rok  lub o nie posiadaniu  gospodarstwa rolnego.
 3. Zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne za 2017r. (dotyczy osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS ).
 4. Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka.
 5. Osoba samotnie wychowująca dziecko ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem ), zobowiązana jest dostarczyć tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd ustalający alimenty na rzecz dziecka od jego rodzica.
 6. W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym czyli po 2017 roku  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
 1. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2017 dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany.
 2. W przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
 3. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2017r.
 1. Zaświadczenie o wysokości otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2017r.
 2. Zaświadczenie o wysokości otrzymanego świadczenia rodzicielskiego w 2017r.
 3. Świadectwa pracy, umowy zlecenia i o dzieło od 2017r do dnia składania wniosku.
 4. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść  ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub  innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
 5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,   jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu , ugoda sądową, ugodą  zawartą przed mediatorem lub innym  tytułem wykonawczym pochodzącym lub   zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 6. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym  postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 7. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 8. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia  wychowawczego (np. PIT-11,PIT- 40, PIT-36, PIT-37 za rok 2017r).

Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OSOBA OTRZYMUJĄCA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE JEST OBOWIĄZANA DO NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIA O TYM ORGANU WŁAŚCIWEGO WYPŁACAJĄCEGO TO ŚWIADCZENIE.

Tj. zgodnie z ustawą art. 2 pkt.20:

UZYSKANIU DOCHODU – OZNACZA TO UZYSKANIE DOCHODU SPOWODOWANE:

 1.  zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2.  uzyskaniem  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3.  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4.  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5.  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1 ustawy z 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6.  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7.  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8.  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9.  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym;

Zgodnie z art. 25.

 1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
 2. Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

1) świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania;

1a) świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a;

2) świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

3) świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 6, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;

4) świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego;

5) świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia kryterium dochodowego. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat okoliczności, które należy niezwłocznie zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, aby zapobiec powstaniu nienależnie pobranych świadczeń ( czyli sytuacji, kiedy otrzymane świadczenia trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami ).

 

Sytuacje, które należy zgłaszać w czasie pobierania świadczenia wychowawczego :

 1. Zasądzenie od rodzica, wykazującego dziecko w składzie rodziny, alimentów na rzecz tego dziecka.
 2. Zaprzestanie wykonywania faktycznej opieki nad dzieckiem wykazywanym w składzie rodziny.
 3. Wyjazd któregokolwiek członka rodziny za granicę ( nie trzeba zgłaszać wyjazdów w celach turystycznych czy edukacyjnych ).
 4. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( są to: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła jeśli zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie ).
 5. Zmiana miejsca zamieszkania ( jeżeli nowe miejsce zamieszkania znajduje się na terenie innej gminy).
 6. Posiadanie własnego dziecka przez pełnoletnie dziecko będące w składzie rodziny.
 7. Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko.
 8. Śmierć jednego z członków rodziny.
 1. Wszelkie inne zmiany sytuacji rodzinnej mające wpływ na skład osobowy rodziny, w tym:

– rozwód

– małżeństwo

-zaprzestanie wspólnego wychowywania dziecka z drugim rodzicem, jeżeli związek   jest nieformalny.

Okoliczności, które należy zgłaszać, jeżeli otrzymuje się świadczenie na pierwsze dziecko (czyli z kryterium dochodowym  800 lub 1200 zł/osobę) :

Wszelkie sytuacje powodujące zmianę sytuacji dochodowej rodziny, w tym :

 1. a) zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty  socjalnej,
 5. e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1 ustawy z 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 8. h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca   2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym;
 10. j) zmiana pracodawcy
 11. k) usamodzielnienie się pełnoletniego dziecka wpisanego do składu rodziny, to znaczy dziecko nie mieszka i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodziną,
 12. l) rozpoczęcie wspólnego wychowywania dziecka z drugim rodzicem, w przypadku związku nieformalnego.

DLACZEGO TRZEBA ZGŁASZAĆ ZMIANY W DOCHODACH RODZINY

Niezgłoszenie zmian w dochodzie rodziny (zwłaszcza tych, które spowodują przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie) sprawi, że organ będzie  zażądać  zwrotu 500+ jako świadczenia nienależnie pobranego na podstawie art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci .( wyjaśnienie – jak wyżej )

Link do strony z wzorami wniosków:http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Skip to content