Fundusz alimentacyjny

  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku  ( Dz. U. z 2020r.,  poz.808 z późn. zm. )

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób, uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.
Osobą uprawnioną do alimentów jest: „ osoba uprawniona do alimentów od rodziców na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna”. Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję,        w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności  z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
– do ukończenia 18 roku życia
– do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej
– bezterminowo w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
– przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
– zawarła związek małżeński,
Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł na okres świadczeniowy – ustając prawo do funduszu od 1.10.2020 .
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

Ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego .
Organem właściwy dla mieszkańców gminy Młodzieszyn jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku,  a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Przyjmowanie wniosków pokój nr 4 od poniedziałku do piątku  w godzinach 8.00-15.30

 

Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/uprawnionej do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Dochód:  (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

W okresie świadczeniowym  trwającym od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku należy wykazać dochody za rok 2019 uwzględniając dochód utracony i uzyskany członków rodziny.

Dochód niepodlegający opodatkowaniu:

– oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398), dotyczące każdego członka rodziny;

Działalność gospodarcza

uwaga : do wniosków składanych na okres świadczeniowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r. wymagane jest:

– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu, stawce podatku oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku, w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny

Gospodarstwo rolne

– oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

– umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

– umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

– osoby posiadające prawo do renty lub emerytury z ZUS – zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

-zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;

UWAGA!

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną:

informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398),  ,utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą świadczenia rodzicielskiego,  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1668, 2024 i 2025 oraz z 2019 r. poz. 276 i 47);

 – dokument określający datę utraty dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania)

– dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu na przykład rozliczenie podatkowe „PIT” adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie

Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, rozliczenie podatkowe „PIT” lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania).
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu netto
  • decyzja ZUS, KRUS przyznająca prawo do świadczenia

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania)
  • decyzja ZUS, KRUS przyznająca prawo do świadczenia

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny , uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego , osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia alimentacyjne.

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się , jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy , którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
– odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
– odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych
– nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia , obowiązana jest do ich zwrotu wraz  z ustawowymi odsetkami.
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.
Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga: wyżej wymienione dokumenty stanowią zakres ogólnie wymaganych dokumentów. W trakcie postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ może żądać innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Dodaj komentarz

Skip to content